home zoeken contact

Studie en projecten

Studie

Na de lagere school werd ik opgeleid op de middelbare landbouwschool in Valkenburg. Sinds 1970 ben ik akkerbouwer, eerst in een maatschap met mijn vader en mijn broer, later op mijn eigen bedrijf.

Na de middelbare landbouwschool heb ik regelmatig korte of langere cursussen gevolgd in mijn vakgebied. Deze cursussen worden meestal verzorgd door de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) of door het cursusonderwijs van de landbouwscholen.
Onderwerpen van cursussen zijn bijvoorbeeld de algemene bedrijfsvoering (begroting en planning maken), of zaken specifiek voor het boerenbedrijf, zoals het zo zinnig en veilig mogelijk toepassen van bestrijdingsmiddelen.

Verder was ik sinds begin jaren zeventig lid van de akkerbouwstudieclub “Zuid-Limburg”, waarbinnen een groepje collega’s samenkomt om bedrijfsgegevens te vergelijken en te bespreken en om van deskundigen over nieuwe ontwikkelingen in de landbouw te horen.
Dankzij deze studieclub leerde ik in de jaren tachtig over de mineralenboekhouding. Je rekent dan uit, hoeveel en welke mineralen je planten nodig hebben, en je meet (of laat meten) welke mineralen al in de grond aanwezig zijn. Zo kun je veel preciezer de nog nodige mineralen toevoegen in de vorm van kunstmest of echte mest en daarmee overschotten of tekorten voorkomen.
In 2005 heb mijn lidmaatschap opgezegd omdat ik al een aantal jaren biologisch werk op mijn bedrijf.

Projecten

Vanaf de jaren negentig heb ik ook meegedaan aan diverse projecten. Ook van deze projecten heb ik veel geleerd.

Rendabele landbouw in grondwaterbeschermingsgebieden (1989)
Een proefproject van de Vewin (overkoepelend orgaan van de waterleidingsbedrijven), uitgevoerd door het Centrum voor Landbouw en Milieu in drie provincies in Nederland.

Een overschot aan mineralen in de grond kan met het regenwater weggespoeld worden naar grondwater of oppervlaktewater en daarmee het milieu verontreinigen. De drinkwatermaatschappijen hebben baat bij schoon water, vandaar dat zij dit project startten.

In Zuid-Limburg namen twintig deelnemers uit de rundveehouderij en akkerbouw er aan deel. Doel was om via registratie de aan- en de afvoer van mineralen zo goed mogelijk in beeld te krijgen, waardoor het mineralenoverschot zo klein mogelijk kon worden gemaakt. Ik had al geleerd over de mineralenboekhouding, maar door deel te nemen aan dit project leerde ik er nog meer over en kreeg ook deskundig advies, toegespitst op mijn bedrijf.

Resultaatbeloning in grondwaterbeschermingsgebieden (1993-1994)
Na het succes van het project Rendabele landbouw in grondwaterbeschermingsgebieden werd dit proefproject in de oogstjaren 1993 en 1994 uitgevoerd.
Boeren werden gestimuleerd om de milieubelasting van hun bedrijf te verlagen door minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en het mineralenoverschot te verkleinen. Ze werden hierin bijgestaan door DLV en CLM, maar waren verder vrij om zelf te kiezen welke maatregelen ze wilden toepassen op hun bedrijf. Een financiële beloning werd in het vooruitzicht gesteld, waarvan de hoogte afhankelijk was van de hoeveelheid verlaging van milieubelasting die het bedrijf bereikte.

Ik maakte tijdens dit project kennis met een nieuwe methode om de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen te meten. Deze wordt nog altijd gebruikt en heet de milieumeetlat. Chemische gewasbeschermingsmiddelen krijgen milieubelastingspunten voor hun invloed op (afzonderlijk!) bodemleven, waterleven en grondwaterverontreiniging. Een landbouwer kan zo deze gegevens meewegen in zijn keuze voor het te gebruiken middel.

Ik ontdekte tijdens dit project dat je door bewuster omgaan met bestrijdingsmiddelen en mineralen (mest, kunstmest), heel wat hierop kunt besparen zonder verlies van opbrengst. Dit is goed voor het milieu, maar ook voor de bedrijfsbalans omdat je minder (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen nodig hebt.

Innovatieproject geïntegreerde akkerbouw
Dit was een vierjarig landelijk project aan het begin van de jaren negentig waaraan 38 akkerbouwbedrijven in heel Nederland deelnamen. Het doel was om zo weinig mogelijk (kunst)mest en synthetische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, maar met behoud van een mooie opbrengst. Meer informatie over geïntegreerde landbouw vindt u hier.

Ook tijdens mijn deelname aan dit project heb ik nog veel geleerd over een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van akkerbouw bedrijven.

Resultaten van de projecten
De cursussen en de projecten leverden mij veel kennis op en maakten me steeds bewuster van het belang van een milieuvriendelijke manier van bedrijfsvoering.
Vanaf de jaren tachtig reduceerde ik het mineralenoverschot van mijn bedrijf. Ook de milieubelasting door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen ging drastisch omlaag. (In 1989 gebruikte ik 9,55 kg werkzame stof per hectare en in 1994 slechts 1,69 kg werkzame stof per hectare).
Collega’s kan ik dan ook ten zeerste aanraden om kennis op te doen over zo milieuvriendelijk mogelijk werken.

Zelf ben ik vanaf 2001 biologisch gaan werken, wat betekent dat ik nu geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest meer gebruik.

 

Ontwerp: double standard design

bijgewerkt op 11 november 2020